05-17-2016

My shoulder length hair
is long enough to stir memories
The reminiscences flow
like an endless Om mantra

The Om is reverberating
The roads I have departed
The paths I will tread on
How do I know
which direction is the best

The Spring flowers are blooming
and singing the universal songs
Will the Heart Sutra
accentuate their notes
and shed light on my way home?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tóc ai chấm bờ vai
Cho vừa khơi nỗi nhớ
Nỗi nhớ dài
Như tiếng Om bất tận

Tiếng Om vang vọng thì thầm
Mọi nẻo đường đã qua
Những con đường chưa tới
Làm sao ai biết
Trái tim có hồi sai nhịp
Nên cứ đứng mãi ngã ba đường

Hoa cỏ mùa Xuân
Đang rộn ràng khúc du ca
Câu kinh bát nhã
Có sáng nẻo ta về